S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 8,96 EUR
skladom
naša cena 10,15 EUR
skladom

KONTAKTY

NP STORE s.r.o.
nám. Svätého Imricha 523/33
Štúrovo 954301
tel: +421353812364
info@eniceprice.sk

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 51% Ide to 20% Nie príliš 13% Vôbec 16%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky NP STORE, s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných

podmienok označuje spoločnosť NP STORE s.r.o., so sídlom nám. Svätého Imricha 523/33 Štúrovo 94301, IČO: 48062561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , Oddiel:

Sro, Vložka č.: 38423/N (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty:

info@eniceprice.sk

Zákaznícka linka: 00421353812364

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001

037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024

e-mail: nr@soi.sk

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach eniceprice.sk,

s pomocou operátora na linke : 00421353812364 (Po – Pia: 9:00 – 17:00) alebo v našich kamenných

predajniach.

 1. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

o Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na

diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte

meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

o Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno,

IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo

 1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené

potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku

kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade

potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 1. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej

zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany

predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej

zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na

vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

 1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.

Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas

pracovných dní od 9:00 – 17:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať emailom.

 1. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ

pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú

poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 24.23.

 1. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení

tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v

písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň dodania

tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním

určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru,

ktorý bol dodaný ako posledný,

 1. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu

alebo posledného kusu,

 1. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného

tovaru.

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo

ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal

také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo

zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od

neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú

zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to

prevodom na účet určený kupujúcim.

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé

pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a

následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u

predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@eniceprice.sk spôsobom

nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na

odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné

prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla

objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so

zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 1. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou

na adresu , NP STORE s.r.o., so sídlom nám. Svätého Imricha 523/33 Štúrovo 94301 prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni (výdajnom mieste). Kupujúci je

odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej

dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar

poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci

vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný

uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší

bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi

nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia

ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude

predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo

kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu

nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je

poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a

funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy

tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho

preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,

poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila

hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru

a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu

uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase

odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými

platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,

dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu

zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane

dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom

vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 1. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe

poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady

na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame

náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií

je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti

odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje

služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 1. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto

Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie

je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok

kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť

kupujúcemu.

 1. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 2. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ

vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 1. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru

alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 1. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 2. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 1. e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 1. f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 2. g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s

výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje,

že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná

cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných

bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne

doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje

cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

Ak povaha výrobkov – Erotický tovar, vyžaduje overenie veku Kupujúceho v zmysle zákona č.

445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých

ohroziť mravnosť, je kupujúci pred vstupom do sekcie Erotický tovar, povinný potvrdiť svoj vek. Ak

kupujúci spĺňa vekovú podmienku minimálne 18 rokov, môže si z ponuky Predávajúceho Erotický

tovar, vytvoriť objednávku. Potvrdenie veku uchováva Predávajúci pre prípad overenia.

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

o Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom

transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva

zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie

kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

o V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže

Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú

akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie,

nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným

používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

o Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné

ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona,

trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom

prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo

kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku,

dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia

reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na

dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

o Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné

ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína

plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou

alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku,

dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia

reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na

dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

o Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.

Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné

prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva

od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

o V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú

stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám

zálohovať.

o Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne,

včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa

vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané

náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

o Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to

spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

o Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať

ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy

odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné

vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo

pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ -

kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

o Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622

Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623

Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na

príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal

možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

o Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob

vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v

zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa

začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo

určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť

aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy

odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania

a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma

zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s

tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých

12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím

len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou

alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie

tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho

vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným

posúdením tovaru.

o Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a

predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení

reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar

zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady

odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady

znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným

posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba

neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej

reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým

súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

o Reklamácia sa uplatňuje osobne na ktorejkoľvek predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou

na adrese NP STORE s.r.o.,  nám. Svätého Imricha 523/33 Štúrovo 94301o Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad

potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list (pdf, 333 kB).

o V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a

v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého

miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre

Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v

záručnom liste.

o V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí

záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o

prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods.

5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho

formou dohodnutou s kupujúcim.

o Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných

strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi

Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

o Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v

odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto

lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový

výrobok.

o V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná

Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a

vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame

označiť zásielku príslušnými symbolmi.

o V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty)

zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru,

pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od

kuriéra alebo poštového doručovateľa.

o Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v

súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a

Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v

zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

o Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom

alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a

reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným

protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

o Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený

protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva

servisného technika braná do úvahy.

o Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia

Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

o porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

o používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom

uvedeným v dokumentácii k Tovaru

o V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim

alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol

spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že

Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho

so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu

neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na

začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom

alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 950 50 Nitra 1,

P.O. Box 49A, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname

subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej

republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený

si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ

môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie

sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

o V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie

a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím

na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch

Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť

do servisného strediska.

o Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je

stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia

potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov

platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ

kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov,

odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.

o Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru.

o V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený

tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto

reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia

nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

o Všetky zasielané krmivá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom

spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo emailom

a zásielku odošleme až po jeho súhlase.

o Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

o V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát,

ktoré boli uložené v zariadení.

o Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.

o Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný

po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene

súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od

prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).

Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

o Pre všetky značky sa stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo

pokladničným bločkom), avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri

uplatnení záruky predložiť spolu s dokladom o kúpe.

o Daňový doklad Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu.

o Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako

záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail po doručení tovaru).

o Záručný list vám radi potvrdíme v našich predajniach, a to po predložení daňového dokladu

alebo jeho kópie.

o Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a

okopírovanou faktúrou - na adresu:

NP STORE s.r.o

nám. Svätého Imricha 523/33

94301 Štúrovo

Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

o Záručné listy nepotvrdzujeme rovno, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.

Toto privilégium prislúcha vždy zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor

tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne

udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho

obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade

o prevzatí tovaru. . V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,

je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V

prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru

vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí

dopravca.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou

službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený

tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí

tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné

uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných

spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád

takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase

prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky

vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to

prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej

moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode

nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky

uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné

prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil

kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom

spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 1. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce

definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak

sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou

o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní

odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim NP STORE s.r.o., so sídlom nám Svätého Imricha 523/33, 94301 Štúrovo, IČO 48062561je

Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, 950 50 Nitra 1, www.soi.sk alebo iná príslušná

oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke

http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho

riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“)

na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne

riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO

vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie

príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť

dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

24.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a

mailovú adresu.

24.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné

údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim

a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je

vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky

a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na

internetovom obchode www.eniceprice.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a

akciových ponukách.

24.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich

žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním

osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu

www.eniceprice.sk,pri registrácii na internetovom obchode www.eniceprice.sk alebo iným vhodným spôsobom.

Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky

alebo pri registrácii na internetovom obchode www.eniceprice.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával

jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa

zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom

systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu

spracúvania osobných údajov kupujúceho

24.4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako

prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho

súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané

predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je

nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v

zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával

jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti

predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na

ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa

zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci

udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov

kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných

údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek

písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim

predávajúcemu.

24.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke

internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

24.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uvedené v bode 24.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

24.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné

údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

24.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje

v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne

záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

24.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu:

 1. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov

nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

 1. c) účel spracúvania osobných údajov,
 2. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 3. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania

osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov

v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci

získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj

čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo

vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská

republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto

povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných

údajov,

24.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 24.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom

spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na

spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak

predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

24.11. Právo kupujúceho podľa bodu 24.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie

vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by

boli porušené práva a slobody iných osôb.

24.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom

styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

24.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods.

3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o

neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v

konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné

dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,

ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to

okolnosti dovolia.

24.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre

ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom

predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní

rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci

informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 24.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to

ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov

kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov

predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na

základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

24.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú

podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne

najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a

kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci

povinný odovzdať kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu

odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

24.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných

údajov.

24.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť

zákonný zástupca.

24.18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

24.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 24.9., 24.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 24.12. až 24.14. vybaví

predávajúci bezplatne.

24.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 24.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške,

ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií,

so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon

neustanovuje inak.

24.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 24.19. a 24.20.

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

24.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 24.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne

oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

24.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje

kupujúceho na účely uvedené v bode 24.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto

sprostredkovateľov:

TOPTRANS EU, a.s.

Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra

IČO: 36 703 923

zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

INTIME, s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28

IČO: 31 342 621

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 1. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy

o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek

odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Môj newsletter“.

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 1. Kupujúci súhlasí so zaradením do aktuálne prebiehajúcich propagačných súťaží (ďalej len ako

„súťaž“). V prípade výhry, výherca môže výhru odmietnuť. Termín konania súťaží, výhry a ďalšie

podrobnosti predávajúci (ďalej tiež ako „Organizátor“) zverejní na: https://www.eniceprice/sutaze

Všeobecné pravidlá súťaže sú:

 1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, prostredníctvom internetu. Účastníkom súťaže

sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej

republiky (ďalej tiež „účastník“ alebo „súťažiaci“). V prípade, že sa jedná o osobu mladšiu ako 18

rokov, táto osoba potvrdzuje, že sa súťaže účastní s výslovným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi súťaže

a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a ani ich rodinní

príslušníci tzn. najmä príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb (osoby tvoriace

domácnosť a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník).

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže si zakúpi tovar v internetovej nákupnej

galérii www.eniceprice.sk. Do žrebovania budú zaradení všetci nakupujúci, ktorí si objednajú tovar a za daný tovar uhradia platbu. K objednanému tovaru bude nakupujúcemu doručený e-mail s informáciou o zapojení do súťaže. Do žrebovania nebudú zaradení nakupujúci, ktorí vykonajú objednávku, ale objednaný tovar nezaplatia, neprevezmú, prípadne vrátia do 14 dní. Organizátor vyžrebuje výhercov súťaže na adrese sídla Organizátora súťaže. Zároveň vyžrebuje 5 náhradníkov v prípade, ak by saOrganizátorovi nepodarilo s výhercami skontaktovať, alebo by výherca cenu odmietol.

 1. Výhercov bude Organizátor súťaže kontaktovať telefonicky a následne aj e-mailom a takto sa im

oznámi presné miesto a čas prevzatia ceny. Potvrdenie prevzatia výhry bude akceptované až po

obdržaní e-mailového potvrdenia zaslaného výhercom najneskôr do 5 kalendárnych dní od dňa

oznámenia výhry Organizátorom. V opačnom prípade zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a

Organizátor bude kontaktovať náhradníkov v poradí v akom boli vyžrebovaní, tí budú následne

kontaktovaní za rovnakých podmienok. Pokiaľ sa ani tak nepodarí kontaktovať výhercov, takto

neprevzaté výhry prepadajú Organizátorovi súťaže.

 1. Účastník súťaže prihlásením sa do propagačnej súťaže Organizátorovi čestne prehlasuje, že dáva

bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v

znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Organizátor spracúval osobné údaje v rozsahu

meno, priezvisko, mesto, PSČ, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, obrazové snímky a

obrazové a zvukové záznamy (ďalej len ako „osobné údaje“) týkajúce sa osoby účastníka súťaže, na

účely náhodného výberu výhercu propagačnej súťaže, kontaktovania a odovzdania výhry výhercovi.

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu

osobných údajov účastníka propagačnej súťaže v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Účastník súťaže

zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Účastník

súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol Organizátorom propagačnej súťaže oboznámený s

podmienkami spracúvania osobných údajov podľa ZnOOÚ. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým,

že Organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení

Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi odovzdané obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy,

meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch

Organizátora v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami, s tým, že môžu byť nadobudnuté a

zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže. Súhlas

so spracovaním osobných údajov môže účastník súťaže odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä v

 • 28 až § 30 ZnOOÚ.
 1. Účastník súťaže ako dotknutá osoba má práva podľa bodov 23.9 až 23.22 týchto všeobecných

obchodných podmienok.

 1. Týmto ako účastník súťaže udeľujem súhlas podľa § 11 ZnOOÚ so spracúvaním mojich osobných

údajov Organizátorom v rozsahu emailová adresa na marketingové účely t.j. ponúkanie výrobkov a

služieb vrátane zasielania informácii o uskutočňovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako

aj zasielanie obchodných informácii prostredníctvom elektronických prostriedkov. Prehlasujem, že

som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov

Organizátorom.

 1. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s

nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo

neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Organizátorom. Ak Organizátor zistí, že mu účastník

súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, je oprávnený na základe svojho rozhodnutia

takéhoto účastníka vylúčiť zo súťaže, resp. neodovzdať mu výhru. Organizátor si taktiež vyhradzuje

právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý

- konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami,

- pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo

- svojim konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora.

 1. Na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok, nárok na výhry nie je možné previesť na inú osobu a

hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti. Účastníci súťaže berú na vedomie, že vymáhanie

výhry súdnou cestou je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vylúčené. Príjmy

vo forme cien a výhier podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov.

 1. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä,

ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín žrebovania, počet náhradníkov, súťaž prerušiť, pozastaviť,

odložiť, zrušiť a pod. Pravidlá súťaže, ako aj ich zmenu Organizátor zverejní na www.eniceprice.sk/sutaze.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo s

prevzatím výhry.

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej

pravidlami. Pravidlá sú vo svojom plnom znení podobu trvania súťaže uložené v písomnej podobe na

adrese: NP STORE s.r.o. so nám. Svätého Imricha 523/33,94301 Štúrovo

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako

spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002

Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej

zmluvy.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť

písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však

riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením

na internetovej stránke www.eniceprice.sk.

Reklamácie

Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.

Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr

prepravcu, alebo našu spoločnosť (prostredníctvom kontaktného formulára – položka „Reklamácie“ alebo

telefonicky na zákaznícky servis: 02 5826 7310), v závislosti od druhu Vami vybranej prepravy.

 • Slovenská pošta - najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia

obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu

môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)

 • DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode, Tel: 18 373 alebo 0850 373 373 (v pracovné dni

7:30-18:00 hod)

 • Toptrans - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode, Tel.: +421 233 004 125, +421 233 004 127,

+421 233 004 128 (v sobotu volajte len +421 911 448 731)

 • Gebruder Weiss - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode, Tel.: +421 2 3306 6500
 • INTIME – oznámiť do 48 hodín a spísať Zápis o škode, Tel: 02/16 160

Reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe

uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

 1. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť NPSTORE s.r.o.so sídlom nám. Svätého Imricha 523/33

94301 Štúrovo IČO 48062561, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde

Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 38423/N

 1. „Kupujúci“ je:
 2. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej

domácnosti) a

 1. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 2. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od

podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené

Obchodným zákonníkom

 1. Záručné podmienky
 2. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom

obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho

na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 1. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci

uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy

batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu

jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

 1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a

vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s

výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade,

že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar

prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na

lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na

dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 1. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a

vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru

kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná

osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal),

rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči

Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení

od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť

všetko, čo si na jej základe poskytli.

 1. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát,

ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 1. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ -

kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti

veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu

tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to

spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec

bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie

isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však

spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád

vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú

zľavu z ceny veci.

 1. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622

Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623

Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na

príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť

si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob

vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších

prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa

vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku

reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba

reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na

výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje

predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a

doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy,

môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska

vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby

(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže

predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady

súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci

ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné

posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia

tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže

zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas

vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný

kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na

odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova

uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Vybavenie reklamácie
 2. Reklamácia sa uplatňuje osobne na ktorejkoľvek predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou na

adrese: NP Store s.r.o. nám Svätého Imricha 523/33 ,94301 Štúrovo

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci

kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list (pdf, 333 kB).

 1. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste

je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v

rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci

právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

 1. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu

predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom

presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení

reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

 1. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách,

ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie

Kupujúceho.

 1. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených

prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo

od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak,

aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu

Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

 1. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba

tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci

dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 1. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade

s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a

bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu,

SMS, resp. doporučeného listu.

 1. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným

spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude

po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej

zásielky.

 1. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol

o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika

braná do úvahy.

 1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru

do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

o porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

o používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom

uvedeným v dokumentácii k Tovaru

 1. Alternatívne riešenie sporov
 2. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa

Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom,

ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má

Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto

žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

PO BOX 49A, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov

alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je

dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho

riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne

riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Záverečné ustanovenia
 2. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa

s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie

ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej

inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.08.2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na

platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

Reklamačné oddelenie

NPstore s.r.o.

Nám Svätého Imricha 523/33

94301 Štúrovo

E-mail: info@eniceprice.sk

Záruka

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná

doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov

súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú

potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.

 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy

tovaru.

 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného

dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na

nový tovar.

 • Všetky zasielané krmivá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby.

V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielku

odošleme až po jeho súhlase.

 • Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.
 • V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli

uložené v zariadení.

Hodí sa vedieť

 • Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení

záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je

poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od

prevzatia tovaru s novou súčiastkou).

 • Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.
 • Na reklamáciu je potrebné odovzdať kompletný, výrobok aj s príslušenstvom, ak keď to z povahy vady

nemusí jednoznačne vyplývať, napr. telefón, tablet, notebook s nabíjačkou a dodanými USB káblami, a pod.

Zároveň je potrebné poskytnúť heslá alebo kódy na odblokovanie zariadenia aby bolo možné zariadenie

otestovať. Pri reklamácií výrobkov Apple musí byť vypnutá funkcia Find my phone.

Záručné listy

 

 • Pre všetky značky sa stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným

bločkom), avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť spolu s

dokladom o kúpe.

Daňový doklad Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu.

Záručný list

 • Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list

faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail po doručení tovaru).

 • Záručný list vám radi potvrdíme v našich predajniach, a to po predložení daňového dokladu alebo jeho kópie.
 • Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a okopírovanou

faktúrou - na adresu:

NP STORE s.r.o.

Nám. Svätého Imricha 523/33

94301 Štúrovo

 • Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).
 • Záručné listy nepotvrdzujeme rovno, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.
 • Toto privilégium prislúcha vždy zákazníkovi, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr

starostlivo skontrolovať a vyskúšať.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s Predávajúcim: NP STORE s.r.o., IČO: 48062561

Číslo pokladničného dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: .....................................................................................................................................

Dátum predaja:..........................................................................................................................................

Označenie vráteného tovaru:

...................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru:

Tovar je nefunkčný Tovar mi nevyhovuje Našiel/našla som lacnejší

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:

iný dôvod:

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ....................................................................................

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami

určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete

použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od

zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k

Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú

vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená

rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v

súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie

tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

NTQ2MDJh